Salgs- og Leveringsbetingelser

1. Tilbud

Tilbud er gældende i 30 dage, fra tilbudsdato (mail), medmindre andet er aftalt skriftligt.

Tilbuddet er kun gældende for de oplyste varer og altid excl. tegnearbejde, ekstra arbejde, overarbejde,

ekspreslevering. Som følge af at køber ændrer i ordren, hvis arbejdet er påbegyndt, hvis andet ikke er oplyst i tilbuddet.

Har køber anmodet om udarbejdelse af kreative oplæg, prøvetryk og lignede, er Miks Modetryk berettiget til betaling for dette arbejde.

Alle Priser er excl. moms og levering.

2. Levering

Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med køber, dog med forbehold for forhindringer eller forsinkelser der skyldes køber handlinger eller undladelser. Der tages forbehold for forhold, der fører til forsinkelser eller mangler uden for Miks Modetryks indflydelse, maskinskade, strømsvigt, brand, vandskader, vareknaphed, transportforhold, strejker & lockout eller lignede force majeure situationer. Såfremt der ikke på forhånd er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer Miks Modetryk leveringstidspunktet, ud fra kapacitetsbelægning i pågældende periode.

3. Mangler

Miks Modetryk har intet ansvar for fejl, som køber ikke skriftligt har rettet i korrektur, prøvetryk og lignende.

Køber er ikke berettiget til prisafslag eller nægte modtagelse af de bestilte varer ved mindre afvigelser i trykfarve fra godkendt korrektur eller prøve.

Miks Modetryk er berettiget til mængdeafvigelse plus/minus 5% ved mængder over 100 stk.

Det er køberens ansvar at kontrollere modtagne transfer for fejl af enhver art dvs. størrelse, farve og logoets udformning, inden du begynder at montere. Ved påvarmning af transfer overgår alt ansvar til køber.

Køber er forpligtet til at reklamere over fejl og mangler omgående og senest inden for 8 dage efter modtagelse af levering.

Miks Modetryk er ikke forpligtet til at erstatte modtagne varer/tekstil fra køber/leverandører.

Miks Modetryk hæfter ikke for købers driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af købers retsforhold overfor tredjemand.

4. Ejendomsret

Alt mellem materiale såsom rammer, film, tegninger og andet, der ikke leveres af køber forbliver trykkeriets ejendom.

Miks Modetryk har intet ansvar og holdes skadesløs for købers manglende hjemmel til reproduktion, tryk af skrifter, billeder, tegninger, mønster og varemærker, der kan være underkastet tredjemands rettigheder eller udnyttelse af tredjemands rettigheder.

5. Underleverandører

Miks Modetryk er berettiget til helt eller delvis at lade arbejdet udføre hos underleverandører.

6. Betaling

Betaling er netto kontant 8 dage til kontokunder. Efter forfald tilskrives der renter 2,00% pr måned samt et gebyr på kr. 100,00.

I specielle tilfælde, grundet købers forhold, kan Miks Modetryk forlange, at der stilles en bankgaranti som sikkerhed for betaling. Omkostninger til bankgaranti er for købers egen regning.

Varer købt hos Miks Modetryk ure forbliver vores ejendom indtil hele købesummen med tillæg af eventuelle renter og omkostninger er erlagt i sin helhed.

7. Tvister og lovvalg

Eventuelle uoverensstemmelser mellem køber og Miks Modetryk, som ikke kan afklares ved forhandling, breitling replika ure skal afgøres efter dansk ret ved Sælgerens Værneting, Retten i Herning.

Disse betingelser er gældende fra 1.1.2016 og gælder i stedet for tidligere udgaver.